Portál o zabezpečení

Chci zabezpečit průmyslový objekt

Chci zajistit průmyslový objekt Majitelé průmyslových objektů, kteří do jejich výstavby investovali nemalé prostředky, chtějí mít přirozeně svůj majetek dostatečně zabezpečený. V tomto případě je však potřeba uvažovat komplexně hned v několika rovinách, protože je potřeba zajistit zabezpečení pozemku, na kterém se objekt nebo objekty nachází, zabezpečení objektů – budov proti vniknutí pachatelů nebo poškození, ochrana know-how společnosti. Vzhledem k tomu, že se průmyslové objekty většinou nachází v průmyslových zónách situovaných na periferiích měst, vznikají tak příhodnější podmínky pro pachatele a realizaci jejich nekalých úmyslů. Při zabezpečení průmyslových objektů resp. areálů, nacházejí využití následujících bezpečnostní systémy a technologie – domovní telefon (domovní dorozumívací systémy – DDS), kamerový systém, zabezpečovací systém (PZTS/EZS), elektrickou požární signalizaci (EPS), nouzový zvukový systém (NZS), ochranu perimetru, docházkový systém, systém elektronické kontroly vstupu, obchůzkový systém a případně také komerční audiosystém.

Domovní telefon / Domovní dorozumívací systémy (DDS)

Mohl by domovní dorozumívací systém najít své uplatnění i v případě průmyslového objektu? Samozřejmě, že ano! Díky tomuto komunikačnímu prostředku lze efektivně řešit identifikaci přicházejících návštěv, komunikovat s nimi a případně jim na dálku umožnit vstup do objektu.
 • Zajištění plnohodnotné "živé" komunikace prostřednictvím vnitřních a venkovních jednotek, které mohou zajistit kromě hlasové komunikace také videohovor.
 • Možnost otevírat vstupní dveře, branky, brány a turnikety prostřednictvím vnitřní jednotky / videomonitoru.
 • Oprávněné osoby/zaměstnanci si v závislosti na typu venkovní jednotky mohou otevřít dveře bez použití klíče – pouze použitím RFID karty (klíčenky) nebo po ověření jejich biometrických údajů.
VÍCE O DOMOVNÍCH TELEFONECH

Kamerový systém (CCTV)

Kamerové systémy střežící průmyslové objekty často nemají jednoduchý "život", protože musí čelit náročným podmínkám. Potýkat se musí s vysokou prašností, nesmí je zaskočit prudké změny okolních teplot, sníh, mráz, déšť a občas musí odolávat i působení agresivních chemikálií. Samostatnou kapitolou je pak jejich mechanická odolnost, která musí splňovat vysoké standardy.
 • Zajištění nepřetržitého monitoringu 24/7/365.
 • Široké portfolio – IP / HDCVI kamery, boxové / kompaktní / dome kamery, PTZ / panoramatické kamery, termokamery apod.
 • Kromě zajišťování bezpečného prostředí lze takový systém využít např. k provádění kontrol dodržování předpisů BOZP, kontrola průběhu výroby, uskladnění a expedice apod.
 • Inteligentní a analytické funkce významně pomáhají s prováděním dohledu a vyhodnocováním různých situací především u rozsáhlých kamerových systémů. Možnost vytvářet statistiky o pohybech osob, vozidel, tvorba tzv. "Heatmaps", čtení RZ vozidel apod.
 • V případě IP kamerových systémů je možné mít obrazová data z kamerového systému neustále k dispozici v tabletu nebo v chytrém telefonu, je-li dostupné připojení k internetu.
VÍCE O KAMEROVÝCH SYSTÉMECH

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS dříve EZS)

Pro dosažení vysoké úrovně zabezpečení průmyslového objektu je použití PZTS prakticky nezbytné. Zabezpečovací systém zajišťuje detekci a signalizaci nežádoucích událostí. Data z detektorů jsou průběžně vyhodnocována v ústředně, která v případě potřeby spustí poplach a případně vykoná i další předdefinované operace, které s vyvolaným poplachem souvisí.
 • Systém pracuje nepřetržitě. 24/7 a bývá precizně zálohováno jeho napájení i komunikační kanály.
 • Možnost vytvořit zóny a oblasti přispívá k výraznému zrychlení identifikace místa narušení.
 • Lze vybírat z širokého spektra různých detektorů – drátové / bezdrátové, PIR detektory / mikrovlnné detektory / magnetické kontakty apod. Systém je velmi univerzální.
 • Samozřejmě nechybí ani možnost propojení s pultem centrální ochrany (PCO).
VÍCE O ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH (PZTS)

Elektrická požární signalizace (EPS)

Požár nebo výbuch mohou v průmyslovém objektu napáchat fatální škody. Díky sytému EPS lze požár rychle identifikovat a bezprostředně reagovat tak, aby nezpůsobil škody na životech a majetku. Systém průběžně monitoruje situaci a pokud zachytí některý z fyzikálních nebo chemických projevů požáru, předá tuto informaci ústředně, a ta pak následně rozhodne o vyhlášení požárního poplachu.
 • Monitoring střeženého prostředí probíhá nepřetržitě 24/7/365.
 • Adresovatelné systémy umožňují velmi přesnou lokalizaci požáru a případně i jeho ohnisek.
 • EPS zajišťuje rychlou detekci fyzikálních a chemických projevů vznikajícího požáru a následné vyhlášení poplachu. Hlásiče požáru mohou být automatické nebo manuální.
 • EPS lze propojit se stabilním hasicím zařízením, který po vyhlášení požárního poplachu automaticky zahájí hašení.
 • I v tomto případě je samozřejmě možné propojit EPS s PCO (pultem centrální ochrany).
VÍCE O ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACI

Nouzové zvukové systémy (NZS)

Nouzové zvukové systém jsou velmi důležité v rozsáhlých průmyslových komplexech. Jejich úkolem je včas informovat ohrožené osoby výskytu požáru nebo jiné nebezpečné situace, a instruovat je tak, aby jejich evakuace do bezpečí proběhla organizovaně a plynule.
 • NZS umožňuje sdělení směrovat adresně do vybraných částí objektu a zajistit tak bezpečnou a plynulou evakuaci osob.
 • Hlášení lze spouštět automaticky – např. při propojení s EPS – nebo lze poplach vyhlásit přímo (manuálně).
 • Evakuační hlášení jsou reprodukována tak, aby byla maximálně srozumitelná a měla vhodnou hlasitost. Při nastavování systému probíhá testování srozumitelnosti přehrávaných hlášení.
 • NZS může sloužit i k přehrávání služebních hlášení, reklamních spotů nebo hudby.
VÍCE O NOUZOVÝCH ZVUKOVÝCH SYSTÉMECH

Ochrana perimetru

Systémy perimetrické ochran jsou výbornou nástavbou standardního oplocení areálu objektu a umožňují včas upozornit ostrahu už v okamžiku pokusu o vniknutí na střežený pozemek.
 • Při použití ochrany perimetru ví soukromá bezpečnostní agentura / správce objektu o pachatelích dřív, než překročí hranici střeženého objektu.
 • Systémy perimetrické ochrany jsou velmi citlivé, ale přitom vyvolávají jen minimum falešných poplachů. Vyspělé systémy jsou imunní vůči dešti, sněžení /sněhové pokrývce, mlze nebo například zvěři.
 • Možnost propojení s kamerovým systémem zásadním způsobem zefektivňuje a zrychluje vyhodnocení vyvolaného poplachu.
 • Existuje mnoho variant plotové ochrany (infračervené závory, mikrovlnné bariéry, detekční kabel) a výběr vhodné technologie je vždy potřeba individuálně posoudit s ohledem na dané podmínky a požadavky.
VÍCE O OCHRANĚ PERIMETRU

Docházkový systém

Počet zaměstnanců, pracujících v průmyslovém areálu se může pohybovat od desítek až po tisíce – tyto počty jsou velmi individuální záležitostí a mohou se samozřejmě velmi lišit. Společným jmenovatelem je však požadavek na snížení pracnosti při zpracování získaných záznamů/dat o docházce, a také nároky na rychlost získání informací o příchodu/odchodu jednoho zaměstnance, která by měla být přirozeně co nejvyšší. Ale protože žijeme v "digitální době", máme naštěstí k dispozici i vhodné "elegantní" řešení.
 • Hlavním úkolem docházkového systému je průběžná tvorba evidence docházky zaměstnanců na pracoviště.
 • V závislosti na typu systému se zaměstnanci mohou identifikovat prostřednictvím biometrických údajů (otisk prstu nebo dlaně, snímání obličeje), RFID kartou nebo klíčenkou, případně zadáním PIN kódu.
 • Docházkový systém zásadním způsobem minimalizuje podvádění a manipulaci s docházkou ze strany zaměstnanců.
 • Docházkový systém v reálném čase poskytuje informace o tom, kolik zaměstnanců se nachází na pracovišti, kolik jich je na služební cestě nebo kolik jich má aktuálně přestávku.
 • Možnost propojení se mzdovým systémem.
VÍCE O DOCHÁZKOVÝCH SYTÉMECH

Systém kontroly vstupu (SKV nebo také ACS)

Systém (elektronické) kontroly vstupu – nazývaný také jako přístupový systém – se i v případě průmyslových objektů používá k řízení vstupů do míst, kam je potřeba zabránit vstupu nepovolaným osobám. Důvody mohou být různé ochrana majetku před jeho odcizením nebo omezení přístupu ke zdraví škodlivým látkám.
 • Může sloužit jak pro řízení přístupu zaměstnanců, tak externích návštěv.
 • Systém dle nastavených pravidel umožňuje vstup do areálu / jeho částí / jiných zvolených prostor pouze osobám, které nají oprávnění do těchto prostor vstupovat.
 • Ověření identity osoby může probíhat s využitím biometrických údajů (otisk prstu nebo dlaně, snímání obličeje) nebo s využitím RFID karty či čipu anebo QR / PIN kódu.
 • Minimalizace používání klasických klíčů / možnost nahrazení systému fyzických klíčů.
 • Správce / ostraha objektu má díky ACS přehled o tom, kdy a jaké osoby kam vstoupily, kdy prostor opustily a jak dlouho se v daném prostoru zdržely.
VÍCE O PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMECH

Obchůzkový systém

Posledním dílkem v pomyslné mozaice bezpečnostních technologií, vhodných pro ochranu průmyslových objektů, je obchůzkový systém. Ten je vhodné použít v případech, kdy se o ostrahu objektu stará bezpečnostní agentura. Systém je dobrým pomocníkem v okamžiku, kdy je potřeba mít jistotu, že strážní v průběhu nočních hodin vykonávací svou práci na 100 %. Strážný ve stanovených kontrolních bodech a časech prokáže svou přítomnost a tato informace je následně zapsána do databáze.
 • Efektivní plánování obchůzkových tras.
 • Monitoring činnosti strážných – kontrola vykonávání obchůzek dle stanoveného harmonogramu. Při vynechání kontrolního bodu systém generuje hlášení pro nadřízeného.
 • Kontrolní body na obchůzkových trasách musí být pracovníky ostrahy navštíveny v předem stanovených časech.
 • Obchůzky lze zaznamenávat v online i offline režimu.

 
Page 6 of 6 1 5 6

Nejčtenější

ONVIF

Pokud jste někdy kupovali kameru nebo nahrávací zařízení, je pravděpodobné, že jste se setkali s výrazem „zařízení splňuje požadavky ONVIF...