Portál o zabezpečení

Chci zabezpečit průmyslový objekt

Chci zajistit průmyslový objekt Majitelé průmyslových objektů, kteří do jejich výstavby investovali nemalé prostředky, chtějí mít přirozeně svůj majetek dostatečně zabezpečený. V tomto případě je však potřeba uvažovat komplexně hned v několika rovinách, protože je potřeba zajistit zabezpečení pozemku, na kterém se objekt nebo objekty nachází, zabezpečení objektů – budov proti vniknutí pachatelů nebo poškození, ochrana know-how společnosti. Vzhledem k tomu, že se průmyslové objekty většinou nachází v průmyslových zónách situovaných na periferiích měst, vznikají tak příhodnější podmínky pro pachatele a realizaci jejich nekalých úmyslů. Při zabezpečení průmyslových objektů resp. areálů, nacházejí využití následujících bezpečnostní systémy a technologie – domovní telefon (domovní dorozumívací systémy – DDS), kamerový systém, zabezpečovací systém (PZTS/EZS), elektrickou požární signalizaci (EPS), nouzový zvukový systém (NZS), ochranu perimetru, docházkový systém, systém elektronické kontroly vstupu, obchůzkový systém a případně také komerční audiosystém.

Domovní telefon / Domovní dorozumívací systémy (DDS)

Mohl by domovní dorozumívací systém najít své uplatnění i v případě průmyslového objektu? Samozřejmě, že ano! Díky tomuto komunikačnímu prostředku lze efektivně řešit identifikaci přicházejících návštěv, komunikovat s nimi a případně jim na dálku umožnit vstup do objektu.
 • Zajištění plnohodnotné "živé" komunikace prostřednictvím vnitřních a venkovních jednotek, které mohou zajistit kromě hlasové komunikace také videohovor.
 • Možnost otevírat vstupní dveře, branky, brány a turnikety prostřednictvím vnitřní jednotky / videomonitoru.
 • Oprávněné osoby/zaměstnanci si v závislosti na typu venkovní jednotky mohou otevřít dveře bez použití klíče – pouze použitím RFID karty (klíčenky) nebo po ověření jejich biometrických údajů.
VÍCE O DOMOVNÍCH TELEFONECH

Kamerový systém (CCTV)

Kamerové systémy střežící průmyslové objekty často nemají jednoduchý "život", protože musí čelit náročným podmínkám. Potýkat se musí s vysokou prašností, nesmí je zaskočit prudké změny okolních teplot, sníh, mráz, déšť a občas musí odolávat i působení agresivních chemikálií. Samostatnou kapitolou je pak jejich mechanická odolnost, která musí splňovat vysoké standardy.
 • Zajištění nepřetržitého monitoringu 24/7/365.
 • Široké portfolio – IP / HDCVI kamery, boxové / kompaktní / dome kamery, PTZ / panoramatické kamery, termokamery apod.
 • Kromě zajišťování bezpečného prostředí lze takový systém využít např. k provádění kontrol dodržování předpisů BOZP, kontrola průběhu výroby, uskladnění a expedice apod.
 • Inteligentní a analytické funkce významně pomáhají s prováděním dohledu a vyhodnocováním různých situací především u rozsáhlých kamerových systémů. Možnost vytvářet statistiky o pohybech osob, vozidel, tvorba tzv. "Heatmaps", čtení RZ vozidel apod.
 • V případě IP kamerových systémů je možné mít obrazová data z kamerového systému neustále k dispozici v tabletu nebo v chytrém telefonu, je-li dostupné připojení k internetu.
VÍCE O KAMEROVÝCH SYSTÉMECH

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS dříve EZS)

Pro dosažení vysoké úrovně zabezpečení průmyslového objektu je použití PZTS prakticky nezbytné. Zabezpečovací systém zajišťuje detekci a signalizaci nežádoucích událostí. Data z detektorů jsou průběžně vyhodnocována v ústředně, která v případě potřeby spustí poplach a případně vykoná i další předdefinované operace, které s vyvolaným poplachem souvisí.
 • Systém pracuje nepřetržitě. 24/7 a bývá precizně zálohováno jeho napájení i komunikační kanály.
 • Možnost vytvořit zóny a oblasti přispívá k výraznému zrychlení identifikace místa narušení.
 • Lze vybírat z širokého spektra různých detektorů – drátové / bezdrátové, PIR detektory / mikrovlnné detektory / magnetické kontakty apod. Systém je velmi univerzální.
 • Samozřejmě nechybí ani možnost propojení s pultem centrální ochrany (PCO).
VÍCE O ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH (PZTS)

Elektrická požární signalizace (EPS)

Požár nebo výbuch mohou v průmyslovém objektu napáchat fatální škody. Díky sytému EPS lze požár rychle identifikovat a bezprostředně reagovat tak, aby nezpůsobil škody na životech a majetku. Systém průběžně monitoruje situaci a pokud zachytí některý z fyzikálních nebo chemických projevů požáru, předá tuto informaci ústředně, a ta pak následně rozhodne o vyhlášení požárního poplachu.
 • Monitoring střeženého prostředí probíhá nepřetržitě 24/7/365.
 • Adresovatelné systémy umožňují velmi přesnou lokalizaci požáru a případně i jeho ohnisek.
 • EPS zajišťuje rychlou detekci fyzikálních a chemických projevů vznikajícího požáru a následné vyhlášení poplachu. Hlásiče požáru mohou být automatické nebo manuální.
 • EPS lze propojit se stabilním hasicím zařízením, který po vyhlášení požárního poplachu automaticky zahájí hašení.
 • I v tomto případě je samozřejmě možné propojit EPS s PCO (pultem centrální ochrany).
VÍCE O ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACI

Nouzové zvukové systémy (NZS)

Nouzové zvukové systém jsou velmi důležité v rozsáhlých průmyslových komplexech. Jejich úkolem je včas informovat ohrožené osoby výskytu požáru nebo jiné nebezpečné situace, a instruovat je tak, aby jejich evakuace do bezpečí proběhla organizovaně a plynule.
 • NZS umožňuje sdělení směrovat adresně do vybraných částí objektu a zajistit tak bezpečnou a plynulou evakuaci osob.
 • Hlášení lze spouštět automaticky – např. při propojení s EPS – nebo lze poplach vyhlásit přímo (manuálně).
 • Evakuační hlášení jsou reprodukována tak, aby byla maximálně srozumitelná a měla vhodnou hlasitost. Při nastavování systému probíhá testování srozumitelnosti přehrávaných hlášení.
 • NZS může sloužit i k přehrávání služebních hlášení, reklamních spotů nebo hudby.
VÍCE O NOUZOVÝCH ZVUKOVÝCH SYSTÉMECH

Ochrana perimetru

Systémy perimetrické ochran jsou výbornou nástavbou standardního oplocení areálu objektu a umožňují včas upozornit ostrahu už v okamžiku pokusu o vniknutí na střežený pozemek.
 • Při použití ochrany perimetru ví soukromá bezpečnostní agentura / správce objektu o pachatelích dřív, než překročí hranici střeženého objektu.
 • Systémy perimetrické ochrany jsou velmi citlivé, ale přitom vyvolávají jen minimum falešných poplachů. Vyspělé systémy jsou imunní vůči dešti, sněžení /sněhové pokrývce, mlze nebo například zvěři.
 • Možnost propojení s kamerovým systémem zásadním způsobem zefektivňuje a zrychluje vyhodnocení vyvolaného poplachu.
 • Existuje mnoho variant plotové ochrany (infračervené závory, mikrovlnné bariéry, detekční kabel) a výběr vhodné technologie je vždy potřeba individuálně posoudit s ohledem na dané podmínky a požadavky.
VÍCE O OCHRANĚ PERIMETRU

Docházkový systém

Počet zaměstnanců, pracujících v průmyslovém areálu se může pohybovat od desítek až po tisíce – tyto počty jsou velmi individuální záležitostí a mohou se samozřejmě velmi lišit. Společným jmenovatelem je však požadavek na snížení pracnosti při zpracování získaných záznamů/dat o docházce, a také nároky na rychlost získání informací o příchodu/odchodu jednoho zaměstnance, která by měla být přirozeně co nejvyšší. Ale protože žijeme v "digitální době", máme naštěstí k dispozici i vhodné "elegantní" řešení.
 • Hlavním úkolem docházkového systému je průběžná tvorba evidence docházky zaměstnanců na pracoviště.
 • V závislosti na typu systému se zaměstnanci mohou identifikovat prostřednictvím biometrických údajů (otisk prstu nebo dlaně, snímání obličeje), RFID kartou nebo klíčenkou, případně zadáním PIN kódu.
 • Docházkový systém zásadním způsobem minimalizuje podvádění a manipulaci s docházkou ze strany zaměstnanců.
 • Docházkový systém v reálném čase poskytuje informace o tom, kolik zaměstnanců se nachází na pracovišti, kolik jich je na služební cestě nebo kolik jich má aktuálně přestávku.
 • Možnost propojení se mzdovým systémem.
VÍCE O DOCHÁZKOVÝCH SYTÉMECH

Systém kontroly vstupu (SKV nebo také ACS)

Systém (elektronické) kontroly vstupu – nazývaný také jako přístupový systém – se i v případě průmyslových objektů používá k řízení vstupů do míst, kam je potřeba zabránit vstupu nepovolaným osobám. Důvody mohou být různé ochrana majetku před jeho odcizením nebo omezení přístupu ke zdraví škodlivým látkám.
 • Může sloužit jak pro řízení přístupu zaměstnanců, tak externích návštěv.
 • Systém dle nastavených pravidel umožňuje vstup do areálu / jeho částí / jiných zvolených prostor pouze osobám, které nají oprávnění do těchto prostor vstupovat.
 • Ověření identity osoby může probíhat s využitím biometrických údajů (otisk prstu nebo dlaně, snímání obličeje) nebo s využitím RFID karty či čipu anebo QR / PIN kódu.
 • Minimalizace používání klasických klíčů / možnost nahrazení systému fyzických klíčů.
 • Správce / ostraha objektu má díky ACS přehled o tom, kdy a jaké osoby kam vstoupily, kdy prostor opustily a jak dlouho se v daném prostoru zdržely.
VÍCE O PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMECH

Obchůzkový systém

Posledním dílkem v pomyslné mozaice bezpečnostních technologií, vhodných pro ochranu průmyslových objektů, je obchůzkový systém. Ten je vhodné použít v případech, kdy se o ostrahu objektu stará bezpečnostní agentura. Systém je dobrým pomocníkem v okamžiku, kdy je potřeba mít jistotu, že strážní v průběhu nočních hodin vykonávací svou práci na 100 %. Strážný ve stanovených kontrolních bodech a časech prokáže svou přítomnost a tato informace je následně zapsána do databáze.
 • Efektivní plánování obchůzkových tras.
 • Monitoring činnosti strážných – kontrola vykonávání obchůzek dle stanoveného harmonogramu. Při vynechání kontrolního bodu systém generuje hlášení pro nadřízeného.
 • Kontrolní body na obchůzkových trasách musí být pracovníky ostrahy navštíveny v předem stanovených časech.
 • Obchůzky lze zaznamenávat v online i offline režimu.

 
Termokamery

Termokamery

Infračervené záření bylo objeveno v roce 1800. Nicméně trvalo ještě víc jak sto let, než se infračervené záření začalo využívat...

Rozlisenie

Rozlišení kamer

Rozlišení kamery patří k nejvýznamnějším parametrům, které stanovují kvalitu obrazu. Kvalita obrazu nezávisí jen na samotném rozlišení, ale velkou roli...

Panoramatické kamery

Panoramatické kamery

Všichni máme určitě rádi sobotní rána, kdy si po náročném pracovním týdnu můžeme dopřát relax. Uděláme si kávu, pustíme televizor...

Page 2 of 6 1 2 3 6

Nejčtenější